Řízení inovací

Inovace znamená zdokonalení. Za inovaci se považují větší změny nebo zlepšení. S inovací úzce souvisí pojem tvořivost neboli kreativita. Inovacím musí předcházet nějaká tvůrčí aktivity a kreativní myšlení. Tvůrčí aktivitu nazýváme inovací. Inovace bez tvořivosti nelze uskutečnit.

Měření inovací

Musíme stanovit začátek projektu tj. referenční úrovně (zveřejnění dotazníku, průzkum trhu, který máme k dispozici z minula apod.) a porovnat ho s budoucím výsledkem inovace. Při posouzení budoucího výsledku hrají určitou roli kvalitativní (zvýšení jazykových dovedností) i kvantitativní ( počet nových firem) ukazatelé. Abychom inovace dosáhli úspěšně je zapotřebí: definovat cíle, spolupracovat, vyhodnocovat, komunikovat a správně načasovat.
Každá inovace je spojena s možným rizikem neúspěchu. To je zapříčiněno tím, že každá inovace přináší určitou změnu. Některá skupina lidí nepřijímá změny a nechce se jim poddat. Chtějí fungovat jako doposud. Nechtějí se učit novým věcem a postupům. Inovace je dlouhodobý postup, který zaujímá fázi experimentování, testování a vylepšování.

Typy inovací:

  • inovace výrobkové (produkt či služba) - jedná se o zavedení nových výrobků či služeb na trh. Může se jednat i o zdokonalení některých z vlastností a parametrů na výrobku. Cílem těchto inovací je vytvořit ze zastaralých výrobků dokonalejší. Tím podnik docílí nového postavení na trhu.
  • inovace procesu neboli technologické - zavádění nových výrobních technologií či výrobních procesů. Firma tím chce zajistit snížení nákladů na výrobu - mzdové, materiální i energetické. Omezit počet zmetků vznikajících při výrobě.
  • inovace kombinované- jedná se prolínání fáze výrobkové a procesní
  • inovace organizační - zavádění nových metod řízení
  • inovace marketingová - zavádění nových prodejních a marketingových aktivit.

Každá firma se musí snažit zavádět nové či vylepšené výrobky či služby. Pomocí inovací se může firma hnát dopředu a obstát v dnešní velké konkurenci. Inovace souvisí s pojmem řízení kvality. Zvýšením kvality zapříčiníme také inovace neboli zdokonalení.

Rozlišujeme inovaci

Absolutní - nemají nikde na světě obdobu a jsou na světě vyvinuty jako první
Relativní - někde na světe byly uplatněny, ale u nás jsou nové.

Metody řízení inovací

Blue Ocean Strategy přeloženo jako strategie modrého oceánu.

Spočívá v myšlence, že společnost může dosáhnout vyšších zisků vytvořením nové poptávky v nesoutěživém tržním prostředí (modrém oceánu). Mnohem těžší by to bylo při soupeření s konkurencí na existujících trzích. Na tuto myšlenku navazuje kniha vydaná v roce 2005, jejichž autoři jsou W. Chan Kim a Renée Mauborgne. (Mezinárodní bestseller, který vyšel v 42 jazycích). Podle knihy, pokud by chtěly uspět v budoucnosti, musí si přestat konkurovat.

Tržní prostor je podle zmíněných spisovatelů rozdělen na dvě části:

Rudé oceány - existující odvětví a známý tržní prostor. Firmy se snaží podat vyšší výkon než jejich konkurence a snaží se získat větší podíl na poptávce např. automobilový průmysl, elektrotechnika apod.

Modré oceány - neexistující odvětví a neznámý tržní prostor. Důležité je, aby měli odezvu ze strany spotřebitelů např. automobily s novými pohony, nové třídy vozů apod. V těchto oceánech nezáleží na konkurenci, protože pravidla se teprve vytvářejí.

Závěr
Rudé oceány budou vždy důležité ve světě podnikání. Nelze očekávat, že pomocí modrých oceánů dokáží firmy vytvořit své svrchované tržní prostory. Ve většině případů nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku. Musíme se proto snažit vytvářet modré oceány, tím dosáhneme nových zisků a růstových příležitostí. Snažme se vyřadit konkurenty ze hry, protože jinak může nastat situace, kdy nebudeme stačit udržovat tempu vysoké výkonnosti. Při vytváření modrých oceánů se snižovat náklady a zvyšovat hodnoty pro zákazníka.

Demingův cyklus ( cyklus PDCA)

P
- Plan - plánování zlepšení
D- Do- realizace vlastního plánu
C- Check - kontrolovat, prověřovat výsledky
A- Act- jednat o úpravách a zlepšit do praxe

cyklus PDCA.png

Je založeno na principu pomyslného rotujícího kola. Musíme zajistit neustálé působení mezi výzkumem, projekcí, výrovou a prodejem. Dosáhnout maximální kvality a spokojenosti zákazníků.

Cyklus DMAIC

D
(Define) definovat - definují se cíle, popisuje se předmět a cíle zlepšení (výrobek,služba, proces, data, atd.), určuje se tým pracovníků.
M (Measure) měřit - měření výchozích cílů a oddělit tak domněnky od skutečnosti.
A (Analyze) analyzovat - analýza zjištěných skutečností, zjistit příčiny problémů, nedostatků a nespokojenosti. V této fázi zjistíme, zda je opravdu řešen původní problém.
I (Improve) zlepšovat - provádět zlepšení na základě analyzovaných a změřených skutečností. Odstranit skutečné příčiny. Musíme se snažit snižovat náklady a zvyšovat přínosy pro zákazníka.
C (Control) řídit - pokud jsou všechny problémy odstraněny, přichází na řadu závěrečný krok. Dokončený výrobek se snažit stále udržet. Stanovit si termín, ve kterém zkontrolujeme dosažených výsledků.

Využití této metody je především při zavedení změn, řešení problémů a pokud chceme dosáhnout větší spokojenosti zákazníka. Ve všech oborech, kde je zapotřebí zlepšit stávající stav např. marketing, management, psychologie, systém jakosti apod.

Model CAF (Common Assessment Framework)

Vznikl z iniciativy ministrů států z Evropské unie zaměřenou na problematiku veřejné správy. V roce 2000 představili první verzi v Lisabonu. V roce 2002 představili druhou verzi v Kodani. Od té doby jej neustále rozvíjeli a v současné době máme od r. 2006 již třetí verzi. Tento systém je vhodný pro firmy, které začínají s řízením kvality. Model pomáhá najít slabá místa a soustředí se na to co způsobuje nedostatky ve výsledcích . CAF poskytuje hodnocení založené na výsledcích, možnosti jak zjišťovat pokrok a dosahovat lepších výsledků. Hlavní výhody: nastavení vize a cílů organizace, zefektivnění plánování, identifikace, zefektivnění procesů, měření výkonosti organizace.

CAF_obr01.jpg


Zdroj: časopis KOMORA.cz, vydávaném Hospodářskou komorou České republiky. Autor: Vladimír Hřebíček, Senior konzultant SC&C Partner,
Obrázek: PDCA model http://leadershipchamps.files.wordpress.com, Model CAF http://www.cert.cz.uvirt13.active24.cz/?a=stranka&m=10&s=43&lan=cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse