Strategické plánování- analýza SWOT

SWOT analýza

SWOT tvoří počáteční písmena anglických názvů jednotlivých faktorů (silný- Strengths , slabý- Weaknesses , příležitost- Opportunities, hrozba- Theats). Hodnotí silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky společnosti, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Theats) spojené s podnikatelským záměrem, strategií nebo projektem. Záměrem této analýzy je vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy a její růst a nové možnosti.

Tuto techniku vypracoval v šedesátých letech 20. století Albert Humphrey ze Stanfordovy univerzity.

embeded_albert-humphrey.png

Popis analýzy

Jejich záměrem je vyhodnocovat vnitřní prostředí a současně vnější prostředí firmy. Jednotlivé faktory jsou rozděleny do 4výše uvedených základních skupin. Ve vnitřním prostředí se zaměřuje na silné a slabé stránky společnosti. Ve vnějším prostředí hledá další možné příležitosti a vznik možných hrozeb. Cílem každé firmy je omezit slabé stránky, podporovat silné stránky. Využívat příležitostí, které se nám nabízejí a předcházet hrozbám. SWOT analýza se nejčastěji využívá při strategickém řízení organizace. SWOT analýza představuje kombinaci dvou analýz S-W a O-T. Je vhodné hledat vzájemné spolupůsobení mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Toto spolupůsobení může být využito pro stanovení strategie a tím následný rozvoj firmy.

K vnějšímu prostředí lze použít PESTLE analýzu, benchmarking, poziční mapy, metody tvorby scénářů a vývoje vnějšího prostředí a O-T analýzu.
K vnitřnímu prostředí VRIO analýzu, Porterova analýza pěti konkurenčních sil,, metody finanční analýzy, S-W analýza.


PESTLE analýza (někdy PESTEL)

Písmena označují různé typy působící na organizaci z vnějšího prostředí.

P - Political- politické
E - Economical- ekonomické
S - Social - sociální
T - Technological - technologické
L - Legal - legislativní
E - Ecological - ekologické

Je to analýza příležitostí (zájem veřejnosti, dostupné finanční zdroje, podměty ke zlepšení kvality služeb) a hrozeb (výsledky průzkumu, omezenost financování, nedostatek důvtipu).


PESTEL_obecne.png


Benchmarking

Tento nástroj strategického managementu představila firma Xerox Comporation. Jedná e o neustálé porovnávání produktů, které je nepřetržité a systematické. Snaží se definovat cíle pro zlepšení vlastních kvalit. Porovnávání provádějí organizace s podnikatelskými leadery (tahouny, vedoucími osobnostmi) z celého světa. Smyslem je zjistit pozici společnosti na trhu a porovnat ji s konkurencí. Využít přednosti a potlačit nedostatky firmy.

VRIO analýza
Vyvinul ji Jay B. Barney. Jednotlivá písmena označují následující otázky pro organizaci (vlastní i konkurenci)

V - Value- hodnota
R - Rareness - vzácnost
I - Imitebility - napodobitelnost
O - Organization - organizace popř. uspořádání.


Použití SWOT analýzy pro stanovení strategie

Manažer se musí rozhodnout jakou strategii rozhodne. Posoudit zda chce využít silného nástroje pro optimalizaci společnosti, nebo pro zlepšení stávajícího stavu.

  • MAX-MAX strategie - maximalizace silných stránek - maximalizace příležitosti
  • MIN-MAX strategie - minimalizace slabých stránek - maximalizace příležitosti
  • MAX-MIN strategie - maximalizace silných stránek - minimalizace hrozby
  • MIN-MIN strategie - minimalizace slabých stránek - minimalizace hrozby

Využití v praxi

Díky své univerzálnosti se stala jednou z nejpoužívanějších analytických metod ( způsob, při kterém se provádí rozbor problému či skutečnosti). Využití má v marketingu, managementu, procesním a projektovém řízení apod. Zaměřuje se na řízení rizik, pomáhá jim předcházet a případně volí opatření. Vnější faktory si musíme předem stanovit, zda se to bude týkat okolí celé skupiny nebo jen organizační jednotky.Zdroj:http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/,http://www.byznysslovicka.com/pestel

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse