Manažer

Manažer (Manager)

Manažer je vedoucí pracovník a jedná se především o profesi. Tuto pozici musí vykonávat člověk, který má příslušné znalosti a dovednosti. Musí v ostatních vyvolávat přirozenou autoritu a prokázat dovednost vést lidi. Proto na tuto pozici nemůže vykonávat každý, existuje jen určitý okruh lidí. Manažer plánuje chod jednotlivců či celých útvarů a motivuje je při plnění úkolů. Snaží se dodržovat potřeb jejich i potřeb firmy. Vede kontroly a v případě nesrovnalostí vede nápravná opatření, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává. Rozmisťuje pracovníky na jejich odpovídající pozice, vybírá nové pracovníky a zajišťuje rekvalifikace zaměstnanců.

V závislosti na jaké úrovni manažer pracuje a plní požadované úkoly se dělí na:

1.Liniový management (Lower-level management) -mistři, dispečeři, vedoucí podpůrných útvarů se nacházejí na nižších stupních organizační struktury. Musí prokazovat, že jsou na svoji roli připraveni, znají všechny postupy a umí je správně aplikovat do praxe. Vede své podřízené při plnění každodenních povinností. Provádí jejich kontrolu a snaží se o nápravu jejich chyb.

2. Střední management ( Middle management) - vedoucí útvarů, stavbyvedoucí májí na starosti plnění strategických cílů a řídí liniové manažery.

3.Vrcholový management (Top management) - generální ředitel, náměstci. Je nejvyšší a nejdůležitější složka organizační skupiny. Řídí chod celé organizace, a vytváří dlouhodobé plány a strategie. Řídí střední manažery.

Funkce manažera

 • formální autorita je daná postavení manažera v organizaci, přidělením pravomocí i odpovědnost
 • neformální autorita je určena odbornou kvalifikací, chování a jednání s podřízenými, pracovní morálkou, morálními vlastnostmi např. důslednost.
  Doporučení pro posílení autority: neustále se vzdělávat a pečovat o svou odbornou kvalifikaci, důslednost, spolehlivost- vyžadovat plnění stanovených cílů, dodržovat sliby, zásady morálního chování a udržet si stejný vztah ke všem podřízeným.

Předpoklady manažera

 • vrozené předpoklady se nedají výchovou ovlivnit fantazie, temperament, empatie (vcítění a porozumění emocím a motivům druhého člověka)
 • získané předpoklady výchovou a vzděláním a patří sem i intelektuální vlastnosti, které se dají částečně ovlivnit.

Manažerské znalosti a dovednosti

 • Lidské dovednosti jsou důležité pro vedení lidí, k vytvoření motivace, spolupráci, komunikaci a vzájemnému pochopení. Potřebné ro všechny úrovně managementu.
 • Technické dovednosti musí mít i manažer, musí umět stejných dovedností jako lidé, které řídí. Důležité zejména pro nižší management.
 • Koncepční dovednosti vidět věci jako celek např. strategický plán - vidět dopředu. Význam mají pro oblast top managementu.

Úspěšné organizace do od těch méně úspěšných liší především ve způsobu, jak motivovat a vysoké výkonnosti pracovníky a udržet jejich pozitivní vztah k organizaci.

Další pojmy

 • Leadership v překladu vůdce a vůdcovství , leader (lídr). Je umění vést lidi, vytvářet atmosféru důvěry a zodpovědnosti, zvládat krizovou komunikaci, umění motivovat, chovat se asertivně, být výborným řečníkem a mnoho dalšího. Leaderem se lidé nerodí, ale stávají se jimi.
  Předpoklady vlastností dobrého leadera: pevná vůle, upřímnost, lidskost, odvaha, zapálení pro věc a oddat se ji, sebevědomí, moudrost, pozitivní přístup.

 • Self-Management - sebeřízení, řízení svého osobního rozvoje. Ten, kdo zvládne sebe- řízení může potom snadno zvládnout řízení ostatních.Zdroj:http://cs.wikipedia.org/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse