Jonáš, Vincenc (z Pauly)

V občanském kalendáři má dnes svátek Jonáš. Asi nejznámějším Jonášem byl syn Amithai ův, který se proslavil jako starozákonní prorok. V Písmu sva­tém se vypráví, kterak byl poslán Bohem, aby ohlásil Ninivským trest, jenž byl nad nimi vyřčen. Jonáš nechtěl vzkaz vyřídit, domnívaje se, že když zprávu nepředá, trest nevejde v platnost. Za tím účelem vstoupil na loď v Joppe, ale prudká bouře, jež lod' stihla, přivodila dodnes slavnou scénu. Lodníci metali los o to, kdo zavinil bouři. Los padl, jak jinak, na Jonáše. Ča­su bylo málo, a tak Jonáš rychle souhlasil s tím, aby byl vržen do moře. To se pak hned utišilo, ale Jonáš nezahynul: spolkla jej veliká ryba, která ho po třech dnech vyvrhla na břeh. Novému rozkazu k cestě do Ninive prorok již okamžitě vyhověl, navíc se mu podařilo přimět Ninivské k lítosti, jejímž ná­sledkem bylo nakonec odvolání Božího trestu. V c írkevním kalendáři je dnes připomenut Vincenc z Pauly. Narodil se 24. dubna 1581 jako syn chudých rolníků v malé vesnici Pouy v Gaskoňsku. V 19 letech přijal kněžské svěcení a po několika dalších církevních zastáv¬kách převzal roku 1612 farnost Clichy v Paříži. Chtěl se však věnovat po¬moci chudým, a tak založil v srpnu 1617 přísně organizovanou péči o chu¬dé Confrérie de la charitě („Společnost lásky"). Této společnosti laických sester dal i podrobná pravidla. Tím založil první ze svých charitativních děl. V roce 1620 následovala stejná společnost pro mužské laické síly, jme¬novala se Serviteurs děs pauvres („Sluhové chudých"). V roce 1625 koneč¬ně vytvořil Vincenc z Pauly své třetí charitativní dílo zvané Congregatio Missionis, jehož členové se nazývali lazaristé (dnes také vincentini) podle svého sídla u pařížského kostela sv. Lazara. V centru jejich činnosti byla vý¬stavba misií, ale leželo jim na srdci i vzdělání knězi. Vincenc dále pokra¬čoval v práci a 29. listopadu 1633 následovalo založení Filles de la Charitě („Dcery lásky"), které se nazývají v Německu milosrdnými sestrami nebo podle zakladatele řádu vincentkami. Na jednoho člověka skutečně obdi-vuhodný výkon. Vincenc z Pauly zemřel 27. září 1660 v Paříži. Papež Kle¬ment XII. prohlásil zakladatele řádu 16. června 1737 za svatého (blahořečeníbylor. 1729).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse