Pracovní korespondence - adresy

Správné psaní adres

Adresy v dopisech

Místo pro adresu odesílatele je v hlavičce dopisního papíru, spodní hranice prostoru je 30 ± 1 mm od horního okraje papíru. Při použití textového editoru se hlavička umisťuje do záhlaví.

Místo pro adresu adresáta je vpravo nebo vlevo. Přednost se dává umístěním adresy vpravo, protože se vkládá do okénkové obálky.

Na dopisních papírech s předtiskem
umístění adresy vlevo je adresové pole vzdálené (20 ± 1) mm od levého kraje papíru.
umístění adresy vpravo je adresové pole vzdálené (119 ± 1) mm od levého kraje papíru.

Na dopisních papírech bez předtisku, kdy se nevkládají do okénkových obálek se adresa příjemce se píše vlevo od stejné svislice jako text.

Adresy na obálkách

Místo pro adresu odesílatele je určeno v levém horním rohu strany obálky. Její spodní okraj smí být nejdále 40 mm od horního kraje obálky a pravý okraj nejméně 74 mm od pravého kraje obálky.

Místo pro adresu adresáta je u obálek bez okének umístěna v pravé části nejméně 40 mm od horního okraje obálky. Adresa se umisťuje v pravé polovině adresového pole. U okénkových obálek je tato oblast přes celou obálku odleva doprava. Umístění adresy se připouští i v levé polovině.

Adresní štítek se lepí na zásilky, jejich obal je tmavý nebo vzorovaný. Minimální velikost adresního štítku je 25mm x 70mm. Na obálkách rozměru C5 a C4, kde není vyznačená adresová oblast se adresa vepisuje do pravé dolní čtvrtiny rovnoběžně s delší stranou adresní strany. Obálky rozměru C4 umožňují umístit adresní okénko rovnoběžně s kratší stranou v pravé horní části. Adresy se také vpisují do zakreslených adresních linek a rámečků pro PSČ ( slouží zejména pro ruční vpisování). Pokud pro tuto formu využijete psací stroj, nepoužíváte na PSČ rámečky, ale umístíte ho do levé svislice před název adresní pošty.

Poštovní adresa by měla obsahovat tyto náležitosti:

a) označení adresáta
V dopisech fyzickým osobám se píše oslovení( Vážený pan/Vážená paní, slečna), titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta, funkci je-li to vhodné, podle potřeby zpřesňující údaj. Právnickým osobám dopis musí obsahovat přesný název firmy, úřadu, podniku nebo oficiálně užívanou zkratku organizace. Dále může být doplněno o označení právní formy organizace, slovo „firma" pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení fyzické osoby, obor podnikání- dle uvážení, označení organizační složky ( divize, oddělení) a nebo jméno pracovníka.

b) místní údaje
Zahrnuje to ulici, třídu, náměstí, sady apod. Zkratku „ul." nepíšeme. Má- li adresát poštovní přihrádku, napíšeme p.p a číslo, PSČ, název adresní pošty kde byla přihrádka zřízena. Zkratku „p." či „pošta", název okresu nepíšeme. Poslední řádek je určen pro PSČ a název adresní pošty.

Zásady

adresa se začíná psát vždy s velkým počátečním písmenem,

všechny údaje se píší v 1.pádě,

adresa se musí psát latinkou, čitelně a bez zbytečného škrtání a přepisování,

používat dostatečně kontrastní černou barvu, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční, nepoužívat na vepisování údajů obyčejnou tužku,
všechny řádky adresy začínají od levé svislice,

řádkuje se rovnoměrně, jednoduché řádkování,

na konci řádků nepoužívejte interpunkci ( výjimka je, kdy řádek končí zkratkou, za níž je tečka ( s.r.o.),

dva údaje na řádku oddělujte čárkou,

údaje nepodtrhávejte a nějak nevyznačujte

název adresní pošty je max. 15 znaků ( jinak zkraťte, nepište na nový řádek),

PSČ se píše na stejný řádek jako název adresní pošty ( výjimka je u obálek s předtištěnými obdélníčky, vyhrazené na PSČ),

Dopis určený typu „ Doporučeně" vpisujeme do levého rohu nad poštovní adresu adresáta.

Poznámky

Při dopisem posílaných do ciziny se název adresní pošty uvádí na předposlední řádek a na poslední řádek se uvádí název státu lišící se velkými písmeny.

Je- li v adrese na prvním místě právnická osoba a na druhém místě je uvedená fyzická osoba, je za adresáta považována. právnická osoba.

Je- li v adrese na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby a na druhém místě je uvedené označení právnické osoby, je za adresáta považována fyzická osoba.

Je-li v adrese namísto jména a příjmení určité osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba.

Dodatek

Obsah a úprava adres jsou stanoveny nornou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování (1996) a Poštovní adresování (1996) a Poštovními podmínkami České pošty, s.p. (upravené platí od 1. ledna 2002).

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse