Andrea, Ondřejka, Kosma a Damián

Půvabné jméno Andrea, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, je řeckého původu a k nám se dostalo prostřednictvím italštiny a francouzšti­ny. Jak je patrné z české podoby tohoto jména (Ondřejka), má stejné zá­klady jako Ondřej. Platíli tedy o něm, že je to muž „odvážný a statečný"", můžeme to směle prohlásit i o Andreách.V c írkevním kalendáři je dnes slavný svátek Kosmy a Damiána. Jméno Kosma nebo také Kosmas je zřejmě řeckého původu a badatelé je překlá¬dají jako „svět, řád, věčnost" nebo „ozdoba či pochvala". U nás je asi nejví¬ce proslavil kronikář Kosmas. Jméno Damián nebo Damián pochází také z Řecka. Základem je snad slovo Damianos nebo jméno etruské bohyně plodnosti a úrod, které říkali Damia. Jméno se překládá jako „krotitel a pokoříte!".
Kosma a Dami án byli bratři, dokonce dvojčata, a narodili se ve 3. století patrně v Sýrii. Jejich životopisy jsou protkány legendami. Oba bratři byli zcela jistě lékaři a při své bohulibé práci (léčili zdarma), obraceli ještě pohany na víru křesťanskou. Život za oněch časů však byl zastíněn krutým pronásledováním křesťanů a zem byla protkána sítí udavačů - psala se totiž éra císaře Diokletiana. Pro oba bratry nastala velice nebezpečná doba. Teror zachvátil všechny římské provincie a kolem roku 305 se oba slovutní lékaři ocitli na základě udání ve vězení. Protože neodvolali svou křesťanskou víru, byli oba po brutálním mučení kdesi v Sýrii popraveni. Již od 5. století byli uctíváni a přijati do kánonu svatých. Okolo roku 850 se jejich ostatky dostaly do Evropy. Zde se oslavy jejich svátku rozdělily. Ve východní církvi se jejich památka slaví 1. července, 17. října a 1. listopadu.
Kostel Kosmy a Dami ána v Římě patří k tamním nejzajímavějším stavbám. Je zasazen do řady domů, která na Via dei Fori Imperiali ohraničuje antické Forum Romanům. Vznikl spojením dvou antických chrámů v jednu chrámovou stavbu v 6. století. Z té doby se dodnes zachovaly pozoruhodné mozaiky. Za renovace v roce 1632 položili stavebníci podlahu chrámu výše, takže vznikl spodní kostel. Pod oltářem je schránka s ostatky obou bratrů, další jsou i v jiných městech. V dřívějších staletích vznikla jejich velká kul-tovní místa v Porýní, alemanské oblasti, hanzovních městech, jižních Tyrolích, Piemontu a ve Španělsku. Také v mnichovském kostele sv. Michaela odpočívají v drahocenné schránce v jedné z postranních kaplí. I v domě v Hildesheimu a v klášteře řeholnic v Essenu mají památku na Kosmu a Damiána - patrony lékařů, lékárníků, chirurgů, drogistů, zubních lékařů, fyziků, ale i holičů, cukrářů a kramářů. Oba bratři samozřejmě ochraňují také všechny lékařské fakulty. Díky oblibě, které dosáhli, existuje mnoho jejich znázornění. Na obrazech většinou nalézáme mladé, vznešené osoby, jež u sebe mají lékařské instrumenty. Slavnou se stala zvláště malba, kde Kosma a Damián transplantují kostelnímu sluhovi nohu mouřenína. Dnes je uložena ve wůrttemberském zemském muzeu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse