Teambuilding

Teambuilding (spojení převzaté z angličtiny team= tým, building= budování tj. budování týmu)

Tři piliře teambuildingu = zážitek - zpětná vazba - nová zkušenost

Jedná se o vzdělání v podobě zážitku. Společně vyřešit netradiční úkoly, snažit se překonat výzvy. Připravené aktivity se nejčastěji odehrávají venku v přírodě. Nejenže se snaží odpoutat pracovníky od pracovního stereotypu, ale hlavním cílem je získat motivaci pro práci v kolektivu formou jer. Pomáhá nám zlepšit pracovní výkon a podpořit vzájemnou spolupráci zúčastněných. Vše má vliv na rozvoj a výkonnost zaměstnanců. Zlepšuje to vztahy na pracovišti a tím dochází k zefektivnění celého pracovního procesu. Na základě získání společného zážitku, kdy zjistíme vzájemné silné a slabé stránky, lze na fungování týmu zapracovat. Stále více se dostávají tyto akce do popředí. Roste stále více agentur, které se touto činností zabývají. Největší zájem o akce je v průběhu měsíců dubna až června. Poté je to od září až do října. V období dovolených nastává útlum ( červenec- srpen, listopad- prosinec). Akce se musí zúčastnit kompletní týmy, jinak vše ztrácí svůj smysl.

Teambuildingové akce rozlišujeme do několika akcí:

Fun / Event
je program, který umožní svým účastníkům zprostředkovat nevšední zážitek založený na zábavě a odreagování se od běžného pracovního života. Snaží se docílit pocitu sounáležitosti se skupinou. Udržet jejich komunikaci a loajalitu. Program funguje formou zábavy, aby si účastníci odnesli co nejvíce individuálních či skupinových zážitků. Firma tím vyvolává v zaměstnanci dobrý pocit z toho, že pro ně něco dělá. Tento typ programu je vhodný pro 50-250 účastníků, a doba trvání se pohybuje většinou v rozmezí od 0,5 do 1 dne.

Teamspirit je tzv. zábava s přidanou hodnotou. Program je vhodný pro menší skupiny, celé pracovní týmy i kompletní firemní strukturu. Snažíme se jim uskutečnit neobvyklý, nevšední zážitek různými dynamickými programy např. adrenalinové sporty. Program by měl vést k oživení vztahů mezi spolupracovníky a navodit vzájemnou spolupráci. Cílem je motivace zaměstnanců, odstranění komunikační bariéry, vzájemné poznání a prohlubování vztahů mezi kolegy. Může být koncipován jako odměna. Teamspiritový program se nezaměřuje na cílené a promyšlené budování týmu a s jejich potenciálem organizátoři hlouběji nepracují. Programu se zúčastňují 25-60 účastníků, doba trvání od 1 do 2 dnů.

Teambuilding cílem je systematické budování a rozvoj týmu. Snaží se ho neustále vést ke zlepšení jeho výkonu. Organizátoři mají sestavený přesný program, který nutí ostatní k vzájemné spolupráci. V závěru následuje společná diskuze, které přenáší zkušenosti vyplívající ze zážitků do pracovního prostředí. Program napomáhá zlepšit a prohloubit vztahy na pracovišti. Oblíbené jsou outdoor aktivity (specifické přírodní podmínky pro vytvoření efektivního rozvoje týmu). Nejčastěji organizované pro 8-25 účastníků, doba trvání 2 až 3 dny.

Základní rozdíly mezi teambuildingem a teamspiritem? Délka a forma akce a podle toho se odvíjí cena. Teambuilding - rozvojový program, založený na zpětných vazbách. Teamspirit - zábavný program založený na týmové práci.

Teamwork je zefektivnění spolupráce týmu. Hlavním cílem je zmapovat charakteristické rysy fungování pracovní skupiny, připomenout hlavní principy efektivní spolupráce, dosažení žádoucích změn chování, případně i posun v postojích, řešení konfliktů. Délka trvání kurzu je minimálně dva dny. Jsou určeny pro skupiny do dvaceti osob. První den probíhá zmapování situace ve skupině a odhalíme kritická místa. Druhá část je věnována jejímu rozvoji.

Individuální rozvoj (trénink, Assessment centrum, koučování)

Typy školitelů

Instruktor
je označení člověka, který je na začátku své učitelské kariéry. Absolvoval školení první pomoci a základy bezpečnosti práce. Má základní znalosti v oblasti terminologie (odborné názvosloví), filosofie a struktuře zážitkového vzdělání.

Senior instruktor vede realizační týmy, které navštěvují především fun a teamspirit programy. Absolvoval cca 50kurzodní. Vstupními předpoklady jsou praxe v délce 2 kurzodní a licence Junior instruktor.

Trenér/lektor je ten kdo absolvoval 100 kurzodní a tři náročnější projekty. Má odbornou způsobilost a je dobrým psychologem, neboť je často důvěrníkem. Nezbytnou vlastností je přirozená autorita.

Konzultant má praxi v oboru čtyři roky. Dělá závěry celého programu a dohlíží na vzájemné propojení teambuildingu a cílů, které si podnik stanovil. Analyzuje požadavky klienta, navrhuje optimalizaci procesů a jejich realizaci, následně se podílí na projektech vycházejících z návrhů.

Průběh teambuildingového programu

  1. Instrukce - lektor přednese účastníkům instrukce pro jednotlivé aktivity.
  2. Aktivity - jsou hlavní částí programu. Rozeznáváme programy a aktivity: komplexní (kopírují reálné situace), terénní strategické týmové hry ( reálné pracovní a životní situace, kolektivní bojové hry např. paintbaal), expedice ( jednán se o vícedenní program pro týmy s praxí, vše je spojené s překonáním přírodních překáže), icebreakers (aktivity jsou řazené na úvod celého programu nebo jeho jednotlivých bloků. Vše je založeno na vzájemném poznání a sblížení účastníků, cílem je navodit správnou atmosféru a překonat vzájemné bariéry), dynamics ( výcvik začíná řešením problémových úloh ve venkovním prostředí. Po každém úkolu následuje shrnutí a diskuze- zpětná vazba), tvořivé projekty, relaxace a zábava, komunikační programy s logickými týmovými úkoly ( hlavolamy, bludiště, rébusy), sportovní a kolektivní hry ( golfový turnaj) apod.
  3. Zpětná vazba neboli Debriefing - lektor předává získané zkušenosti z teambuildingu do pracovního prostředí. Debriefing probíhá zásadně v přátelském duchu. Cílem je vyzdvihnout klady a zápory spíše komentovat a vytvořit z nich ponaučení - bez emočního doprovodu.

Bariéry teambuildingu

  1. Neadekvátní očekávání - snažte se pochopit, že se vše nezmění za jeden den výcviku. Často je to dlouhá a tvrdá práce. Za úspěch lze považovat, pokud si navzájem odkryjete bariéry a nastolíte si nové možnosti pro rozvoj týmu. Výhodou tohoto programu je, že efekty jsou dlouhodobé.
  2. Nejasné cíle - před zahájením si stanovte co očekáváte od výsledku akce. Jak bude celý program navazovat na řízení vašich lidských zdrojů.
  3. Nízká motivace - výsledný efekt se odráží od motivace účastníků.
  4. Počet účastníků - optimální počet zúčastněných osob je 8-12. Pro větší skupiny se nedoporučuje využívat tuto metodu. Mohlo by dojít ke ztrátě inspirace, opory a zodpovědnosti. V tomto případě je možné zvolit Fun event nebo teamspiritovaný program, který je na větší počty přizpůsoben.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse