Techniky plánování

Ganttův diagram (Gantt Chart)


Je to určitý druh pruhového diagramu. Jedná se o grafické znázornění plánu a způsob záznamu průběhu práce. V roce 1917 vytvořil tento diagram Henry Laurence Gantt (1861- 23. října 1919), narodil se v Calvert County v Marylandu, USA. Pracoval jako strojní inženýr a konzultant managementu.

Henri_Gannt.jpg

Princip

  • vodorovná osa - zde je zakresleno časové období, po kterou je naplánovaná doba trvání projektu. Musí být rozdělena do stejných časových jednotek (dny, týdny, měsíce, roky).

  • svislá osa - je tvořena jednotlivými úkoly (činnosti, kroky, projekty), z kterých je projekt složen a odpovídá to jejich logickému sledu - WBS (Work Breakdown Structure), do českého překladu to znamená osnova rozpisu práce. Projekt se rozloží na jednotlivé činnosti tak, abychom k nim mohli přiřadit odpovědnost, pracnost a časový horizont. Jednomu řádku odpovídá jedna činnost.

  • plocha diagramu - zde jsou jednotlivé činnosti zakreslené do obdélníku (levé strana- označuje plánovaný začátek, pravá strana- plánovaný konec). Celý obdélník zakresluje předpokládanou dobu trvání celé činnosti.


Milníkové diagramy

Jednoduché diagramy znázorňující milníky ke konkrétnímu termínu. Milník je předmět nebo termín v projektu. Výstupem je diagram.

Využití

Jednoduchá forma - tabulka, vytvořená v jednoduchých programech v Excelu (využít jednoduchý skládaný pruhový diagram a upravit ho do požadované podoby).

Ganttův diagram můžeme sestavit pomocí specializované aplikace např. SmartDraw, aplikace pro řízení projektů např. MS Projekt, MS Visio.

Složitější forma- přestavuje propojení mezi jednotlivými aktivitami pomocí šipek nebo čar vedoucí od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku nebo konci druhé činnosti. Tento způsob plánování vyplývá z metody síťové analýzy CPM - Metoda kritické cesty (Critical Path Method). Využití má při zjištění odhadu doby trvání projektu na základě tzv. kritické cesty (nejkratší možná délka realizace celého projektu. Činnosti nesmějí trvat déle, než je plánováno, jinak by se projekt nestihl). Zadává se tedy pouze jedna pravděpodobnost. Využívá se např. projekty výstaveb, softwarové vývoje, výzkumné projekty, oblast logistiky a dopravy. Všude tam, kde existuje vzájemná provázanost jednotlivých činností s projektem tj. u rozsáhlejších projektů.

Metoda PERT (Program Evalution and Review Technique)
- kontrolní a hodnotící metoda. Pracujeme s optimistickou (a), pesimistickou (b) a nejpravděpodobnější (m) prognózou každé činnosti, po jejichž zadání zjistíme délku trvání jednotlivých úseků.

Výpočet očekávané doby

výpočet očekávané doby.jpg

Zjišťujeme minimální čas pro dokončení celého projektu a můžeme spočítat i směrodatnou odchylku.

Výpočet směrodatné odchylky

standartní odchylka.jpg

Na základě toho můžeme odhadnout činnosti, které jsou z časového plánu nejkritičtější. Je přesnější než předchozí metoda (CPM), ale i složitější. Metoda PERT se opírá o Ljupunovu větu.

Ljapunova centrální věta- předpokládá nezávislost náhodných proměnných. Při odhadech je možné klasifikovat náhodné jevy: vliv počasí jeli práce vykonávaná venku, výkonnost, poruchovost apod.

Metoda PDM (Precedence Diagram Method - metoda priorit), diagram je spojení metod (PERT a CPM), které dále rozšiřuje a vytváří složité diagramy.

Používá se celá řada diagramů. Záleží to na projektovém týmu, který zvolí jako vhodný a hodlá ho použít k danému projektu.

Další používané diagramy:

AOA (Activity on Arrow) - milníky mezi etapami projektu představují uzly, činnost na šipce s orientací ve směru přechodu. Méně častá varianta.
AON (Activity on Node) - milníky mezi etapami projektu zde představují šipky mezi hranicemi, činnost v uzlu.
GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) - metoda grafického hodnocení a posouzení technik.Zdroj: http://www.houzvicka.cz/2010/07/19/4-projektovy-plan/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse