Natálie, Petr (Kanisius/Canisius), Tomáš (apoštol)

V občanském kalendáři má dnes svátek Natálie nebo také Natálie. Toto jméno je latinského původu (nata/is) a vykládá se jako „rodný den" čili „narozeniny" (dies nata/is). Přeneseně má toto nádherné jméno ještě jeden význam. Tvrdí se, že Natálie je „dívka narozená v den zrození Krista", „dítě Vánoc". Snad i proto si jméno získalo celosvětovou oblibu.
Jeho patronkou je Natálie z Níkomédie (dnes Izmit, Turecko), která se v tomto městě narodila někdy ve 3. století. Byla manželkou křesťanského mučedníka Hadriána, kterého neopustila, ani když byl se svými druhy zajat a odsouzen k smrti. Obětavě se o všechny starala a její láska k manželovi šla skutečně až za hrob. Po jeho smrti se usadila poblíž jeho hrobu a ve vzpomínkách a modlitbách u něj prožila zbytek svého života. V církevním kalendáři má Natálie svátek 2. prosince.V našem církevním kalendáři má svátek Petr Kanisius (Canisius), ačkoli v římském tomu tak bylo již 27. dubna. Petr se narodil 8. května 1521 v Nijmegenu (Holandsko) v rodině zdejšího starosty. Město patřilo k vévodství Geldernu, jež tehdy spadalo do německé říše. Petr si velice brzy vybral duchovní dráhu a stal se shodou okolností prvním Němcem, který vstoupil do jezuitského řádu (1543). Spoluzakládal i první komunitu Tovaryštstva Ježíšova v Kolíně nad Rýnem. Brzy se stal uznávanou autoritou, neboť byl velice vzdělaným a moudrým člověkem. Neustále putoval, kázal a vykonával duchovní správu i mimo Německo, ve Švýcarsku, Rakousku i v Čechách. Jeho činorodost byla vpravdě renesanční. Byl zároveň papežským teologem na tridentském koncilu, rektorem univerzity a profesorem teologie v Ingolstadtu, katedrálním kazatelem ve Vídni, ale vyučoval i v Messině na Sicílii, v Augsburgu, Praze, Mnichově a Innsbrucku. Třikrát mu nabízeli hodnost vídeňského biskupa, třikrát ji zdvořile odmítl, neboť, jak tvrdil, „musil putovat za svými věřícími a hlásat jim slovo Boží". Jeho cílem bylo také vybudovat jezuitský řád, který by řádně fungoval a plnil uložené úkoly. Petr sice nepřijal žádný vysoký úřad, ale jeho názor byl všude brán za směrodatný. Radili se s ním jak prostí věřící, tak i papežové. Proslulými se staly také jeho knihy. Nejznámějším jeho dílem je trojdílný katechismus, který byl jen za jeho života vydán dvěstěkrát(l). V roce 1580 se Petr usadil ve Fribourgu (Švýcarsko), kde založil kolej sv. Michaela, v níž 21. prosince roku 1597 zemřel. Ke svatořečení a jeho jmenování církevním učitelem došlo 21. května roku 1925 pa¬pežem Piem XI. Již řadu let předtím jej papež Lev XIII. nazval „druhým apoštolem Němců po Bonifácovi".Až do roku 1969 byl v našem kalendáři slaven svatý apoštol Tomáš. Dnes má svátek 3. července. K jeho svátku se od pradávna vázalo mnoho zvyků. Mladé neprovdané ženy se v noci ptaly věštby, kdy se vdají.Dnes býval slaven také keltský svátek Alban arthuan. Keltové i křesťané dávali tradičně dnešního dne chudým peníze nebo dárky. Kdo potřeboval, mohl žebrat. Dnes také nastává čtvrtá roční fáze, znamenající osvícení -v lůně tmy se rodí světlo.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse