Alexandra, Anselm a Konrád (z Parzhamu)

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Alexandra. Toto jméno je řeckého původu a vychází z mužského jména Alexandros, což doslova znamená „obhájce mužů".Život dnešní oslavenkyně, manželky císaře Diocletiana, ovlivnil svatý Jiří, odsouzený roku 303 k smrti. Alexandra se za něho přimlouvala, snažila se ho dokonce osvobodit a zachránit. To ovšem císaře rozezlilo natolik, že ji dal uvěznit také. Podle některých podání prý zemřela v žaláři zcela zapomenuta. Bývá zobrazována na svatojiřských obrazech jako klečící dívka. Diocletianus dal popravit i její věrné dvořany Apolla, Isacia a Kondrata, kte¬ří mají společně s Alexandrou dnešního dne svátek již od nejstarších dob.
V církevním kalendáři má dnes svátek Anselm. Toto německé jméno pochází ze starogermánských slov ans („bůh") a helm („přilba"). Dohromady tedy jméno znamená „boží helmice", ale lze je vysvětlit i tak, že jeho nositel je pod boží ochranou.
Dnešní oslavenec Anselm s Canterbury se narodil někdy kolem roku 1033 v Aostě (Itálie). Světlo světa spatřil ve šlechtické rodině. Po smrti je-ho matky vztah mezi ním a otcem silně ochladí, a jinoch proto odešel do Burgundska k příbuzným své matky. Zde jej dostihl věhlas italského učence Lanfranka a pod jeho vlivem vstoupil roku 1060 do benediktinského kláštera Le Beč v Normandii, kde slavný učitel sídlil. Již za dva roky se tam stal Anselm převorem a po smrti opata v roce 1078 povýšil i na toto místo. Když zemřel v roce 1089 arcibiskup Lanfranc, žádali všichni duchovní, aby se jeho nástupcem stal právě Anselm. Král Vilém II. jej však nechtěl jmenovat. Učinil tak až po silném nátlaku duchovenstva, což do budoucna znamenalo, že oba mužové se příliš neshodnou. Anselm však nebyl jenom duchovním hodnostářem: hlavní jeho poslání spočívalo v pedagogické práci. Některé jeho názory se zachovaly a jsou zaznamenány formou krátkých rozhovorů s jinými učiteli. Je zajímavé, že byl zásadně proti tehdy obvyklé přílišné přísnosti: „Víc než přísností je třeba mládež vychovávat laskavostí a hlavně trpělivostí," tvrdil. A jedním dechem dodával: „Bez lásky se v ní totiž rozmůže nedůvěra a odpor ke všemu dobrému." Co k tomu dodat. Asi nic, spíše se pokusme toto krédo žít. Anselm z Canterbury je spolu s Eriugenem také považován za jednoho z otců scholastiky. Tresť jeho názorů je obsažena v jeho hesle „Věřím, abych rozuměl"; Anselm tedy dospěl k názoru, že myšlení je bezpodmínečně podřízeno víře. Zemřel 21. dubna roku 1109 a byl pochován v canterburské katedrále. Svatořečen byl roku 1494.
Dnešního dne má svátek také patron všech vrátných a pomocník při všech trampotách Konrád z Parzhamu. Narodil se v tomto bavorském městě 22. prosince roku 1818. Ačkoliv byl synem sedláka, zřekl se roku 1849 hospodářství a odešel do kapucínského kláštera sv. Anny v Altóttingu, kde po zbytek života zastával službu vrátného. Pracoval osmnáct hodin denně a spal pouze několik hodin. Zbytek trávil v modlitbách. Zemřel 21. dubna roku 1894. Dnes nese kostel jeho jméno a hrob se stal poutním místem.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse