Zlata, Kleofáš a Mikuláš (z Fliie)

V občanském kalendáři bychom dnes nalezli Zlatu, Zlatuši i Zlatavu. Vý­klad tohoto jména není skutečně obtížný, neboť znamená, že jeho nositel­ka je zkrátka „celá zlatá"". I cizí podoba tohoto jména zní velice pěkně Aurelie, Aurélia nebo také Aranka základem všech těchto jmen je latinské slovo aurum čili „zlato"".Patronkou tohoto jm éna je sv. Aurelie. Sestavit její životopis však není vůbec jednoduché, protože v zachovaných pojednáních se směšuje život mnoha jiných nositelek tohoto jména. Nejvíce se pravdě blíží asi příběh o ženě, která žila od roku 975 jako rekluza (dobrovolně zazděná) u kláštera sv. Emerama v Řezně. Jejím duchovním vůdcem byl zdejší biskup Wolf¬gang. Aurelie zde strávila na modlitbách neuvěřitelných 50 let a zemřela prý 15. října roku 1027. Tohoto dne ji také uctívá světový kalendář. Její ostatky přenesli mniši do benediktinského klášterního kostela sv. Emera¬ma. V roce 1330 vznikl nad jejím hrobem drahocenný sarkofág. Její kult se velmi výrazně rozvinul ve středověku v alsaském Strasbourgu.
V c írkevním kalendáři se dnes objevil Kleofáš, patřící mezi novozákonní postavy. Byl jedním z prvních lidí, které navštívil zmrtvýchvstalý Kristus. Stalo se tak na cestě do Emaus, po níž Kleofáš kráčel se svým přítelem. Ho-vořili o zlých událostech, které se krátce předtím odehrály v Jeruzalémě. Náhle se k nim připojil neznámý pocestný a ptal se jich, proč jsou tak smut¬ni. Oni mu tedy vypravovali o Ježíšově ukřižování a Kleofáš se velice podi¬vil, že poutník o tom nic neví. „Mysleli jsme, že Ježíš je spasitelem naší ze¬mě, ale když zemřel, naše naděje zemřely s ním," dodal. „Což nechápete, že Kristus musel nejprve trpět, a teprve potom mohl vstoupit do své slávy?" zeptal se poutník. Když přišli do Emaus, společně pojedli. Cizí pocestný vzal u večeře do rukou chléb a požehnal jej. Teprve v tom okamžiku Kleo¬fáš a jeho přítel zjistili, že s nimi sedí u stolu Ježíš. Ve chvíli, kdy uvěřili v je¬ho vzkříšení - zmizel. Oba zapomněli na spánek a okamžitě spěchali do Je¬ruzaléma, aby tuto novinu přinesli všem známým.
Světec, kterého si dnes připomíná světový kalendář, se jmenuje Mikuláš z Flúe; my jsme se s jeho příběhem seznámili již 21. března.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse