Patrik, Gotšalk/Gottschalk

Patrika, který dnes slaví svůj svátek v občanském kalendáři, najdeme v cír­kevním ještě 17. března. Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje „muže urozeného"" a zároveň má vazbu na slovo patria „vlast"". Toto jméno však také označuje „člověka, jenž mohl dokázat své předky"". Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodin ě civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček prý byl knězem, ale na mladého Patrika nemělo ná¬boženství a víra žádný vliv. V 16 letech jej však potkala tragédie. Byl unesen nájezdníky a prodán do otroctví v Irsku, kde pracoval jako pastýř. Během své¬ho zajetí pochopil, že náboženství musí brát vážně. Po šesti letech se mu po¬dařilo uprchnout do vlasti. Po nějakém čase měl živý sen, v němž jej Bůh vy¬zval, aby se vrátil zpět do Irska a kázal tam slovo Boží. Patrik ale nejprve odjel do Galie (Francie), aby se tam sám zdokonalil ve víře, a teprve v roce 432 se skutečně vrátil do Irska jako misijní biskup. Křesťané zde žili již před jeho pří¬chodem, ale jejich počet nebyl velký. Navíc hořela celá země kmenovou vál¬kou. Patrik se dal ihned do díla. Nejprve vštípil obyvatelům základy křesťan-ství a také řádně zorganizoval zdejší společnost. Kladl důraz na vzdělání, zakládal kláštery se školami a knihovnami, v nichž zůstala navždy zachována velká část keltské slovesné kultury. Díky tomu vznikla v Irsku poměrně čilá vrstva vzdělanců, kteří byli na oplátku činní na evropské pevnině, zpustoše¬né a barbarizované v době stěhování národů. Apoštol Irska sv. Patrik zemřel kolem roku 461, místo jeho pohřbu nelze s určitostí zjistit. Pouze v národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zvoneček a zub.
Patrik je pochopiteln ě patronem Irska, ale také kadeřníků, kovářů, horní¬ků a bednářů. Obracejí se k němu také sedláci, když se modlí za svůj doby¬tek. Zvláště jej však lidé prosí, aby od nich odehnal zlo. Patrik je bezesporu nejuctívanější irský světec. Jeho svátek (17. března) se v Irsku dodnes velice slaví. Obyvatelé nosí tohoto dne na klobouku nebo šatech světcův atribut je¬telový list. Právě na jeho příkladě Patrik podle legendy vysvětloval význam Nejsvětější Trojice. Jetelový lístek je od té doby irským národním znakem. Ir¬ští misionáři a později vystěhovala roznesli slávu sv. Patrika do celého světa, zejména do Spojených států -jeden z největších kostelů zasvěcených sv. Pat¬rikovi je v New Yorku. Prostřednictvím augustiniánských mnichů se úcta k němu dostala i do Štýrska a Rakouska a odtud i k nám.
V c írkevním kalendáři má dnes svátek Gotšalk nebo Gottschalk. Naše his¬torie připomíná jednoho opata tohoto jména. Žil v premonstrátském klášte¬ře v Želivi krátce po jeho založení v roce 1139. Později založil kláštery v Lou-ňovicích v Čechách a v Kouňovicích na Moravě. Všechny stavby osobně řídil a často navštěvoval. Zemřel v únoru roku 1184, když se vracel z jedné své „služební cesty". Jeho žákem byl pozdější český kronikář Jarloch.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse