Ondřej

Krásné jméno Ondřej jev kalendáři několikrát a dnes se na něm shodují občanský i církevní. Ondřej znamená, že jeho nositel je „mužný". Základem jména je totiž je řecké jméno Andreas, které vychází ze slova andréiós, majícího tento význam.
Dnes připomínaný Ondřej byl Ježíšovým vrstevníkem a pocházel z Betsaidy v Galileji. V mládí žil spolu se svým mladším bratrem Šimonem, který je znám později jako apoštol Petr, v Kafarnau u Genezaretského jezera. Oba si vydělávali na živobytí jako rybáři. Ondřej se stal později učedníkem Jana Křtitele a jako první apoštol přistoupil k Ježíšovi. Ód té doby nese také přívlastek Prvně jmenovaný. Ondřej velice brzy přivedl mezi učedníky i svého bratra. Při té příležitosti jim jejich Mistr prý řekl tato slova: „Následujte mě a učiním z vás rybáře lidí." Ondřej se skutečně vydal na daleké misijní cesty, které jej zavedly až k Černému moři a později i do Řecka. Podle jiné tradice se dostal až do Kurdistánu a Gruzie. Nakonec, a to je docela jis¬té, se usadil v řeckém Patrasu. Okolo roku 60, v době vlády Neronovy, jej zdejší římský místodržící Egee nechal zatknout. To mu však nestačilo. Začal apoštola krutě týrat a nutil jej, aby obětoval římským bohům. To Ondřej rozhodně odmítl; jeho odpor ovšem znamenal rozsudek smrti. A tak byl 30. listopadu roku 60 nebo 62 v Patrasu ukřižován vojáky na šikmém kříži, kterému se od té doby říká Ondřejův. Jeho tělo pak dlouho odpočívalo v apoštolském kostele v Kónstantínopoli (dnešní ístanbul, Turecko). Hlava se naopak dostala roku 1462 do Říma, ale papež Pavel VI. ji v roce 1964 vrátil zpět do Patrasu, kde apoštol zahynul.
Hlavní místo, kde jsou dnes schraňovány Ondřejovy ostatky, je Amalfie, ležící jižně od Neapole. Zde jsou jeho kosti uloženy v domě sv. Ondřeje od roku 1208. Uchovávají je pod oltářem v kryptě arabsko-normanské baziliky, která leží jen několik kroků od pláže tohoto slavného lázeňského letoviska.Památkou sv. Ondřeje začíná nový církevní rok. Ve starých breviářích zahajoval apoštol tzv. sanctorale čili „rok světců". Ondřej se stal velice záhy oblíbeným světcem a jeho svátek slavili v Římě již od 6. století. Od pradávna byl Ondřej osobním patronem burgundského vévodského domu. Ostatně jeho kříž je dodnes v erbu celé země. Zdá se, že relikvie jeho kříže je uložena ve Francii v klášteře Beaune. Známý a vysoce ceněný řád Zlatého rouna, který v roce 1429 založil Filip Dobrotivý, vznikl také pod světcovou patronací. Ondřejské řády začal v roce 1540 udělovat anglický král Jakub V. a od roku 1698 i slavný ruský car Petr I.Avšak nejenom urození si Ondřeje vážili, jeho den měl velký význam i pro sedláky. Ti předpovídali podle jeho svátku počasí. Dlouhou dobu lidé také věřili, že ondřejská noc je vhodná pro různé věštby a zázraky. Mezi lety 137 až 1878 se prosinec nazýval v mnoha místech dokonce Ondřejovým měsícem.Dnešní den byl také od pradávna dnem mužské síly a sexuality. Nikdevšak není psáno, zda šlo o vzepětí této síly, či jen o vzpomínku na ni.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse