Oleg, Ondřej, Pavel a druhové, Bustách

Svátek mají Oleg, Ondřej, Pavel a druhové, Bustách.
V občanském kalendáři má dnes svátek Oleg. Toto ruské jméno má skandi-návský původ a jeho prastarý tvar zněl Helgi. Znamenalo to, že jeho nositel je „svatý" či „spásu přinášející" a přeneseně také „zdravý a silný".
Toto jm éno nosil i první historicky doložený kníže Kyjevské Rusi (zemřel roku 912 nebo 922). Od roku 879 vládl v Novgorodě a od roku 882 v Ky¬jevě, který dobyl. Spojením Novgorodu s jižními oblastmi dal základ Ky¬jevské Rusi. Podrobil si východoslovanské a finské kmeny a v letech 907-11 podnikl tažení do Byzance, s níž v roce 911 uzavřel výhodnou obchodní smlouvu.
V c írkevním kalendáři má dnes svátek několik světců. V českém je to Ondřej, Pavel a druhové a v římském Bustách. O prvně jmenovaných se to¬ho ví skutečně velice málo, zato o Eustachovi toho víme více než dost. Bo-hužel si však některé zprávy protiřečí. Bustách, který se před obrácením jmenoval Placidus, přišel na svět v polovině 1. století. Byl vychován v po¬hanské víře a dostalo se mu vojenské výchovy. Stal se z něho dokonce sta¬tečný voják. Po vojenských poctách přišlo manželství a s ním dva synové. V té době vstoupil do jeho života kříž. Legenda vypravuje, že zázračné zje¬vení na lovu ho pohnulo k tomu, aby se stal křesťanem: v lesní samotě spat-v řil totiž jelena, mezi jehož parohy zářil kříž. On i celá jeho rodina se ihned stali křesťany. Od tohoto okamžiku však začaly potíže. Několik ran osudu rozhodlo, že rodina přišla takřka o všechno a musela zcela zchudlá opustit zemi. Jejím cílem se stal Egypt. Protože však Bustách při přistání nemohl zaplatit převoz, vzali mu jeho ženu a prodali ji do otroctví. Oba jeho syno¬vé brzy potom našli smrt v poušti. Bustách byl na dně a těžce pracoval na venkově. V té době si na něho vzpomněli v Římě, kde se nedostávalo schop¬ných velitelů. Bustách se vrátil zpět a dosáhl v čele legií nových skvělých ví-tězství. V Římě byl pak vítězný Bustách přijat s poctami císařem Hadriánem. Oslavy trvaly pouze do té doby, než se zjistilo, že Bustách je křesťanem. Zá¬sluhy šly stranou a Bustách na smrt, byl upálen v roce 118. Mučedníkovo tělo odpočívá dodnes v drahocenné porfyrové rakvi v kostele sv. Eustacha v Římě a část ostatků se dostala do farního kostela sv. Eustacha v Paříži.
Eustach byl jako obl íbený světec mnohokrát znázorňován. Jako váleční¬ka s korouhví jej nakreslil na slavném paumgartnerském oltáři Albrecht Dúrer (1502). Po staletí jej uznávají za svého patrona města Paříž a Mad¬rid, dále pak i myslivci, lovci, klempíři a soukeníci. V některých krajích sla¬vili Eustachův svátek také 3. listopadu (někdy 2. listopadu), tedy v den, kdy se slaví i památka sv. Huberta. To souvisí s tím, že Eustacha a Huberta si lidé pletou již od 11. století.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse