Milena, František (Saleský)

V občanském kalendáři má dnes svátek Milena. Toto dnes tak časté jméno se začalo v češtině objevovat až od počátku 20. století, ale jeho obliba vel­mi rychle rostla. V jihoslovanských jazycích má Milena tradici a obdoby, najdeme tu i Milieu, Milinu, Milevu a jiné tvary. Význam je jasný, jeho no­sitelka je „milá"" a „milovaná"". Toto ryze slovanské jméno se kupodivu ob­jevuje i v němčině a maďarštině.
Dle českého církevního kalendáře má dnes svátek jeden z velkého počtu Františků, František Saleský. Jde o osobnost vskutku vynikající. Biskup, cír­kevní učitel, zakladatel řádu, tím vším byl a všude zanechal nesmazatelnou stopu. Narodil se 21. srpna 1567 na zámku rodiny de Sales v Savojsku. Stu­doval v Paříži a v Padově, dosáhl doktorátu práv a v roce 1593 se nechal vysvětit na kněze. Vedla však k tomu vpravdě trnitá cesta. Předtím prodělával po léta těžké vnitřní boje, potáceje se mezi „Římem a Kalvínem"". Obojí mělo na něho silný vliv. Nakonec zvítězilo katolictví a František se již jako duchov­ní přihlásil za misionáře pro území ovládané právě kalvínci. Vybral si jižní břeh Ženevského jezera. Následující léta byla pro nového kněze plná nebez­pečí, musel dokonce čelit několika atentátům. Byl však natolik přesvědčen o své pravdě, že se mu pomocí dobroty a lásky ke všem bytostem podařilo ce­lý kraj rekatolizovat. V roce 1602 byl František Saleský konečně jmenován bis­kupem ženevským. Neúnavně procházel v příštích letech celou svou velkou diecézí a získával si pověst i jako skvělý kazatel. Spolu s Janou Františkou de Chantal, se kterou ho pojilo vřelé duchovní přátelství, založil v roce 1610 řád salesiánek. Jeho úspěchů si povšiml i papež a jmenoval jej kuriálním kardiná­lem. František však nechtěl opustit svou diecézi, a s díky proto velkou poctu odmítl. Zemřel raněn mrtvicí na jedné cestě do Lyonu, 28. prosince 1622. Je­ho tělo bylo pochováno v kostele Navštívení v Annecy, jižně od Ženevského je­zera u Lac ďAnnecy. Byla zde rovněž pochována jeho věrná pomocnice Jana Františka de Chantal, která zemřela roku 1641. František Saleský si získal váž­nost schopností vést dialog, především s kalvínstvím. Už v roce 1665 byl pro­hlášen za svatého a 16. listopadu roku 1877 jej papež Pius IX. povýšil na cír­kevního učitele. František Saleský je také spoluzakladatelem Řádu Navštívení P. Marie, tzv. salesiánek. Často je znázorňován s Janou Františkou de Chantal. Vedle světce vidíme mnohdy srdce ovinuté trním. Dnes je František patronem salesiánů, katolického tisku, spisovatelů, Ženevy, Annecy a Chambéry.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse